Masz pytania? Zadzwoń! +48 795 649 731

Regulamin opłat

Regulamin opłat:

Regulamin obowiązuje od 01.IX.2016

1. W Giżyckim Klubie Aikido wprowadzone są następujące rodzaje opłat:

a) Opłata członkowska – płatna miesięcznie,

b) Opłata rejestracyjna – opłata tylko raz przy zapisywaniu się do Klubu z zastrzeżeniem pkt.6,

c) Opłata egzaminacyjna – uzależniona od rodzaju egzaminu i opłat egzaminacyjnych PGA.

Członkowie Szkoły Aikido dokonują opłatę członkowską do 10-go dnia każdego miesiąca (z góry). Dwa pierwsze treningi są bez zobowiązań finansowych, ale po podjęciu decyzji o uczestnictwie podlegają opłacie.

2. Opłata członkowska wynosi: – informacje u instruktora prowadzącego zajęcia.

3. Opłata rejestracyjna wynosi: 50 PLN (wpłata jednorazowa – obejmuje rejestrację). Płatne w ciągu pierwszego pełnego miesiąca treningowego.

4. Kolejny członek rodziny (I stopień pokrewieństwa) wnosi niższą opłatę członkowską o 20 PLN tj. 60 PLN. Tylko jeśli opłaty zostały dokonane do 10-tego danego miesiąca.

5. Osoba, która nie może uczestniczyć w treningach Aikido przez okres dłuższy niż trzy miesiące, obowiązana jest do poinformowania o tym Szkoły, w celu zachowania członkostwa.

6. Brak opłat za okres trzech miesięcy (z wyjątkiem wakacji) będzie traktowany jako rezygnacja z treningów i spowoduje skreślenie z listy członków Szkoły.

7. Osoba, która utraciła członkostwo może zostać przyjęta ponownie do Szkoły na ogólnie przyjętych zasadach (patrz punkt 3 regulaminu opłat).

8. Ćwiczący aikido zobowiązani są do indywidualnego ubezpieczenia się od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Podejście do opłat:

Nie jest dobrym myślenie, że dojo to rodzaj klubu zdrowia, gdzie możesz zapłacić za poinstruowanie i oczekiwać otrzymania tak wiele jak to możliwe. Nie płacisz za instrukcje w dojo: nauki jakie otrzymasz, których twój sensei uczył się z wielkim wysiłkiem i przez wiele lat są bezcenne. Twoje opłaty w dojo zapewniają po prostu utrzymanie pomieszczeń i kontynuację istnienia. Reguluj swoje opłaty na czas, bez ponaglania. Nie stawiaj swojego instruktora w kłopotliwej sytuacji, kiedy musi prosić Cię o pieniądze. Nie zwlekasz z zapłatą lekarzowi czy innemu profesjonaliście, który świadczy ci usługi, traktuj tak samo swojego sensei. Spóźnienie lub zwlekanie z płatnością jest oznaką braku szacunku nie tylko dla twojego nauczyciela, ale także dla dojo i pozostałych uczniów.