Masz pytania? Zadzwoń! +48 795 649 731

Statut

Statut Giżyckiego Klubu Aikido – skan PDF

STATUT STOWARZYSZENIA
Giżycki Klub Aikido
Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Stowarzyszenie nosi nazwę: Giżycki Klub Aikido zwane dalej Stowarzyszeniem działa na podstawie ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz.U.Nr 127 poz. 857) , ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.Nr 20 poz.104 z późn. zmianami) oraz niniejszego statutu.
§ 2
1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, 2. Dla właściwego realizowania celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, 3. Siedzibą władz naczelnych Stowarzyszenia jest MOSiR, ul. Moniuszki 5, 11-500 Giżycko
§ 3
Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
§4
1. Stowarzyszenie używa własnej pieczęci z napisem Giżycki Klub Aikido Wzór i wielkość pieczęci ustala Zarząd Stowarzyszenia, 2. Stowarzyszenie używa własnego logo i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§5
1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji społecznych o tym samym lub podobnym profilu działania.
§6
Stowarzyszenie jest organizacją non-profit i jego działania nie są ukierunkowane na osiąganie dochodów.
§ 7
Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej jego członków.
§ 8
Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników w myśl obowiązujących przepisów .

Rozdział II CEL I ZAKRES DZIAŁANIA STOWARZYSZENIA
§9
1. Celem istnienia Stowarzyszenia jest :
1) działanie na rzecz popularyzacji i rozwoju sztuk walki, rekreacji ruchowej oraz
kultury i sztuki dalekowschodniej,
2) upowszechnianie wiedzy i kształtowanie postaw społecznych sprzyjających
aktywnemu spędzaniu czasu i rozwojowi rekreacji ruchowej dzieci, młodzieży i dorosłych,
3) wspieranie lokalnych inicjatyw społecznych i samorządowych w zakresie
popularyzacji kultury i sztuki dalekowschodniej, rekreacji ruchowej, sportów i sztuk walki, samoobrony i ochrony,
4) prowadzenie działalności kulturowo – oświatowej i szkoleniowej w zakresie edukacji społeczeństwa, 5) tworzenie warunków materialnych, organizacyjno – prawnych i kadrowych do realizacji celów Stowarzyszenia.
§10
Stowarzyszenie realizuje swoje cele przez :
1) organizowanie treningów, obozów, seminariów, wykładów, konferencji oraz innych zajęć rekreacyjno – sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych,
2) propagowanie rekreacji ruchowej poprzez organizowanie pokazów, instruktaży, wykładów i szkoleń,
3) uczestnictwo w imprezach, projektach i przedsięwzięciach popularyzatorsko – szkoleniowych o zasięgu lokalnym, krajowym, międzynarodowym,
4) prowadzenie działalności szkoleniowej, wydawniczej i reklamowej na podstawie obowiązujących przepisów
5) współpracę z instytucjami samorządowymi, administracją państwową, organizacjami pozarządowymi oraz innymi partnerami krajowymi i zagranicznymi celem projektowania i realizacji przedsięwzięć społecznych i edukacyjnych,
6) występowanie z inicjatywą pozyskiwania, tworzenie i realizacji różnych form wsparcia Stowarzyszenia,
7) pozyskiwanie funduszy krajowych i zagranicznych na realizację działań statutowych Stowarzyszenia i przedsięwzięć wspierających jego rozwój,
8) dofinansowywanie przedsięwzięć służących podwyższaniu kwalifikacji ogólnych oraz wiedzy i umiejętności specjalistycznych członków Stowarzyszenia celem podniesienia poziomu jakości realizowanych zadań statutowych.

Rozdział III
CZŁONKOWIE STOWARZYSZENIA, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI.
§11
Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. Zwyczajnych,
2. Wspierających,
3. Honorowych,
4. Uczestników.
§12
Członkiem zwyczajnym może być pełnoletnia osoba fizyczna, która przez swe oświadczenie zadeklarowała przystąpienie do Stowarzyszenia i zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.
§13
1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała poparcie finansowe i została przyjęta ma podstawie pisemnej deklaracji przyjętej przez Zarząd,
2. Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa wyborczego.
§14
1. Członkostwo honorowe jest nadawane przez Walne Zebranie osobom szczególnie zasłużonym dla rozwoju Stowarzyszenia,
2. Członek honorowy posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem prawa wyborczego a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
§15
1. Osoby niepełnoletnie spełniające warunki opisane w § 12, przy czym osoby poniżej 16 roku życia posiadające pisemną zgodę przedstawicieli ustawowych, mogą być członkami uczestnikami.
2. Członek uczestnik posiada prawa i obowiązki członka zwyczajnego, z tym że z czynnego i biernego prawa wyborczego oraz głosu stanowiącego korzystają członkowie od 16 do 18 lat z zachowaniem zasady, że większość w Zarządzie muszą stanowić osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.
3. Z chwilą uzyskania pełnoletniości członek uczestnik staje się członkiem zwyczajnym Klubu.
§16
1. Przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia następuje na podstawie jednogłośnej
decyzji Zarządu Stowarzyszenia, na wniosek osoby ubiegającej się o członkostwo.
§17 Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo:
1/ czynnego i biernego wyboru władz Stowarzyszenia,
2/ aktywnego udziału w realizacji celów statutowych Stowarzyszenia
3/ udziału w zajęciach szkoleniowo-treningowych oraz imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,
4/ zgłaszanie postulatów i wniosków dotyczących działalności Stowarzyszenia.
§18
Członkowie Stowarzyszenia zobowiązani są do:
1/ przestrzegania postanowień niniejszego statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
2/ aktywnego uczestnictwa w realizacji statutowych celów Stowarzyszenia,
3/ dbania o dobre imię Stowarzyszenia,
4/ terminowego opłacania składek członkowskich Stowarzyszenia.
§19
1. Utrata członkostwa Stowarzyszenia następuje w przypadku:
1/ wystąpienia członka ze Stowarzyszenia,
2/ rozwiązania Stowarzyszenia,
3/ skreślenia z listy członków i wykluczenia na mocy uchwały Zarządu w razie niestosowania się członka Stowarzyszenia do postanowień niniejszego statutu lub zaleganiem z opłacaniem składek członkowskich przez okres najmniej 3 miesięcy, 2. Od decyzji Zarządu w sprawach członkostwa przysługuje członkowi możliwość
odwołania się do Walnego Zebrania w terminie 7 dni, od dnia doręczenia decyzji.

Rozdział IV WŁADZE STOWARZYSZENIA
§20
1. Władzami Stowarzyszenia są:
A/ Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
B/ Zarząd Stowarzyszenia,
C/ Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia,
2. Kadencja wszystkich Władz Stowarzyszenia trwa 5 lat,
A. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
§21
Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zwane dalej Walnym Zebraniem jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
§22
Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
1/ określenie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
2/ rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
3/ wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej,
4/ rozpatrywanie wniosków złożonych przez Zarząd Stowarzyszenia, Komisję Rewizyjną lub członków Stowarzyszenia,
5/ podejmowanie uchwał we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz,
6/ podejmowanie uchwał o zmianie statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia, 7/ nadawanie członkostwa honorowego.
§23
1. W skład Walnego Zebrania wchodzą wszyscy członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
2. Wszystkie uchwały członków Stowarzyszenia zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków zwyczajnych Walnego Zebrania.
§24
1. Zebranie członków Stowarzyszenia zwołuje się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na rok, a ponadto na żądanie wyrażone przez nie mniej niż 1/3 członków Stowarzyszenia,
2 . Termin, miejsce i porządek obrad Walnego Zebrania ustala Zarząd Stowarzyszenia,
3. Członkowie Stowarzyszeni powiadamiani są ustnie lub pisemnie o Walnym Zebraniu na 14 dni przed ustalonym terminem,
4. Walne Zebranie jest władne do podejmowania uchwał w pierwszym terminie przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych.
B. Zarząd Stowarzyszenia
§25
1. Zarząd Stowarzyszenia zwany dalej Zarządem kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia i reprezentuje je na zewnątrz,
2. Zarząd składa się z trzech osób i jest wybierany przez Walne Zebranie,
3. W skład Zarządu wchodzą: Prezes, Wiceprezes, Skarbnik,
4. W przypadku zmniejszenia składu zarządu lub w czasie trwania kadencji, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, może na mocy uchwały wybrać na jego miejsce zastępcę, który przejmie wszelkie prawa i obowiązki osoby ustępującej.
5. W razie zmian w składzie osobowym Zarządu w ciągu kadencji okres pełnienia funkcji przez nowo powołanych członków upływa z końcem kadencji całego Zarządu.
§26
1. Do zakresu zadań Zarządu należy w szczególności:
1/ realizowanie celów Stowarzyszenia oraz uchwał Walnego Zebrania,
2/ kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami statutu i wytycznymi Walnego Zebrania,
3/ powoływanie i odwoływanie:
• Szefa Instruktora – odpowiedzialnego za działalność szkoleniowo-treningową
• innych osób pełniących funkcje kierownicze i samodzielne w jednostkach Stowarzyszenia,
4/ ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad zatrudnienia oraz wielkości środków na wynagradzanie pracowników Stowarzyszenia,
5/ przyjmowanie nowych członków Stowarzyszenia oraz wykluczanie ze Stowarzyszenia
6/ uchwalanie regulaminów i instrukcji działania Stowarzyszenia,
7/ zwoływanie posiedzeń Walnego Zebrania,
8/ rozpatrywanie wniosków i zaleceń Komisji Rewizyjnej i podejmowanie stosownych
działań,
9/ składanie sprawozdań ze swojej działalności przed Walnym Zebraniem,
10/ przyjmowanie darowizn, subwencji, składek, spadków i zapisów,
11/ zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia,
12/ administrowanie i utrzymanie nieruchomości wchodzących w skład majątku Stowarzyszenia,
13/ ustalenie zasad powoływania jednostek podległych (oddziałów i sekcji) programów ich działań oraz programów szkoleniowych
14/ prowadzenie nadzoru nad realizacją programu szkolenia i metodyką nauczania w jednostkach podległych,
15/ występowanie z inicjatywą organizowania pokazów, staży, kursów i obozów szkoleniowych,
16/ podejmowanie uchwał o przystępowaniu do krajowych i zagranicznych związków, Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych,
17/ powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych oraz nadzorowanie ich działalności,
18/ występowanie z wnioskami do Walnego Zebrania o nadanie członkostwa honorowego Stowarzyszenia
19/ Wydawanie certyfikatów, odznaczeń i nagród.
§27
Członkowie Zarządu za uczestnictwo w pracach Zarządu mogą być wynagradzani i nagradzani. Decyzja w tej sprawie podejmowana jest przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia.
§28
1. Posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej
niż raz na kwartał,
2. W posiedzeniach Zarządu może brać udział Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oraz zaproszeni goście z głosem doradczym,
3. Wszelkie uchwały Zarządu zapadają w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków Zarządu (w tym prezesa). W razie równości głosów decyduje głos Prezesa.
C. Komisja Rewizyjna Stowarzyszenia
§ 29
1. Do uprawnień i obowiązków Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia należy:
1. Prowadzenie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia pod względem celowości, rzetelności i gospodarności,
2. Występowanie do Zarządu z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli i żądanie wyjaśnień oraz usunięcia stwierdzonych uchybień,
3. Sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności i przedstawienie ich na zebraniu Walnego Zebrania,
2. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia lub jego zastępca ma prawo brać udział w zebraniach Zarządu z głosem doradczym.
§30
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybranych przez Walne Zebranie, które wybiera ze swojego grona przewodniczącego i jego zastępców,
2. W przypadku zmniejszenia składu Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia wybiera na jego miejsce zastępcę, który przejmie wszelkie prawa i obowiązki osoby ustępującej.
§31
1. Wszystkie uchwały Komisji Rewizyjnej zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2 członków Komisji Rewizyjnej, w tym przewodniczącego.

Rozdział V MAJĄTEK STOWARZYSZENIA
§32
Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, fundusze, prawa majątkowe.
§33
1. Na fundusze składają się :
– wpływy ze składek członkowskich,
– dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
– subwencje osób prawnych,
– dochody z majątku ruchomego i nieruchomego,
– lokaty, odsetki bankowe,
– tworzone fundusze specjalne, których wykorzystanie określa powołująca je uchwała
– środki z pomocy publicznej,
-środki pochodzące z krajowych i zagranicznych darowizn, subwencji, dotacji, grantów, zapisów i spadków,
– inne wpływy z działalności statutowej,
2. Wysokość składek członkowskich ustala Zarząd,
3. Pozyskane środki finansowe służą wyłącznie realizacji celów statutowych i nie mogą być przeznaczone do podziału między członków Stowarzyszenia.
§34
Dla ważności pism , dokumentów i pełnomocnictw w zakresie obrotu i obowiązków majątkowych w lub dokonywania innych czynności prawnych z tym związanych wymagane jest, pod rygorem nieważności, oświadczenie dwóch członków Zarządu.

Rozdział VI ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA
§35
1. Uchwałę w sprawie zmiany statutu podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 liczby głosów przy obecności co najmniej 2/3 liczby członków zwyczajnych Stowarzyszenia, 2. Wszelkie zmiany w statucie uchwalone przez Walne Zebranie obowiązują po zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
§36
1. Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebranie większością 3/4 głosów przy obecności co najmniej 3/4 liczby członków Stowarzyszenia,

2. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określi sposób likwidacji i cel na jaki zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia,

3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia obowiązuje po zatwierdzeniu przez władzę rejestracyjną.
Rozdział VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§37
1. Stowarzyszenie może ustanowić własne odznaki i medale oraz przyznawać je członkom Stowarzyszenia wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami. 2. Odznaki mogą być przyznawane osobom fizycznym i prawnym szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.
§38
Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Stowarzyszenia.

komitet założycielski:
Jacek Szpakowski
Andrzej Lewicki
Sławomir Giruć