Masz pytania? Zadzwoń! +48 795 649 731

Regulamin uczestnictwa w GKA

Giżycki Klub Aikido (GKA) – REGULAMIN

 1. GKA organizuje zajęcia treningowe sztuk walki dla osób, które ukończyły 14 lat oraz zajęcia rekreacyjne dla dzieci, przygotowujące do przyszłych treningów sztuk walki, przez cały rok szkolny z zastrzeżeniem pkt. 9, a także zajęcia dydaktyczne związane z Kulturą i Sztuką Dalekiego Wschodu.
 2. W zajęciach prowadzonych w GKA mogą brać udział osoby, które: zapoznały się z niniejszym Regulaminem oraz wypełniły i podpisały (za osoby niepełnoletnie – podpis rodzica lub opiekuna) Kartę uczestnika w formie drukowanej i nie mają przeciwwskazań zdrowotnych oraz są Ubezpieczone od NNW w czasie zajęć w naszym Klubie. Wniosły odpowiednią opłatę za udział w zajęciach ruchowych. Odnotowały swoją obecność na zajęciach poprzez odpowiedni wpis na listę obecności.
 3. Wszelkich opłat dokonujemy na miejscu, w Kasie Klubu, w ustalonych terminach. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane TYLKO I WYŁĄCZNIE na podstawie odpowiedniego dowodu wpłaty. Wysokości opłat za udział w treningach podane zostały w Regulaminie opłat. Opłaty miesięczne za udział w treningach należy dokonywać do 10- go każdego miesiąca (za miesiąc bieżący).
 4. Wprowadzono możliwość korzystania z Treningów Indywidualnych z instruktorem. Opłaty ustalane są indywidualnie za zajęcia i zawierają koszt wynajęcia sali treningowej oraz ubezpieczenie uczestników i instruktora. Treningi Indywidualne mogą być uzgadnianie tylko i wyłącznie z kierownictwem klubu, w miarę dostępności sal treningowych i instruktorów.
 5. Jeśli z przyczyn losowych osoba nie mogła uczestniczyć w swojej grupie treningowej w danym tygodniu, może po uzgodnieniu z prowadzącym odrobić je w innym bądź tym samym tygodniu.
 6. W czasie ferii zimowych w styczniu lub lutym i podczas wakacji letnich od końcówki czerwca do końca sierpnia, w dni ustawowo wolne od pracy, dni egzaminów szkolnych (matury, egz. wstępne, dodatkowe zarządzenia właściciela obiektu itp.) oraz w święta treningi mogą odbywać się w innych godzinach i/lub w innym miejscu lub mogą zostać odwołane. W przypadku pokrycia się terminu treningu z terminem stażu niektóre treningi mogą zostać odwołane. Powyższe zmiany terminarza treningów nie powodują zmiany wysokości opłaty miesięcznej.
 7. Klub nie odpowiada za dzieci przebywające poza salą treningową. Prosimy o zapewnienie opieki dzieciom do czasu rozpoczęcia zajęć i zaraz po ich zakończeniu oraz o dopilnowanie ciszy i porządku poza salą.
 8. Na zajęcia należy przychodzić na kilkanaście minut przed ich rozpoczęciem, aby zdążyć się przebrać. Na treningach dla początkujących zaleca się stosowanie keikogi (kimon) lub dresów – spodnie powinny zakrywać kolana. Ćwiczymy na boso na macie lub na innym podłożu. Na treningach dla zaawansowanych obowiązuje tradycyjny strój treningowy (dla Aikido – keikogi – czyli kimono) i od 2 kyu – hakama. Grupa zaawansowana rozgrzewa się indywidualnie przed swoimi zajęciami w wyznaczonym do tego celu miejscu i w porozumieniu z prowadzącym instruktorem. Klub nie odpowiada za rzeczy pozostawione w szatni. Wszystkie rzeczy prosimy zabierać spakowane w torby ze sobą na salę oraz cenniejsze przedmioty prosimy przekazywać w depozyt do instruktora. Z szatni do sali przechodzimy w klapkach. Klapki ustawiamy równo w wyznaczonym miejscu na sali do ćwiczeń. Prosimy o wcześniejsze przychodzenie osób, których zajęcia w danym dniu rozpoczynają się najwcześniej, w celu rozłożenia i umycia maty (jeśli jest to konieczne) oraz przygotowania sali do ćwiczeń. Grupa, która w danym dniu jest ostatnią, po zakończeniu swojego treningu w pierwszej kolejności składa matę (jeśli jest to konieczne) i sprząta salę treningową, a następnie składa swoje hakamy oraz przechodzi do szatni. Na sali jest apteczka pierwszej pomocy. W nagłych przypadkach można z niej skorzystać w porozumieniu z instruktorem prowadzącym. Jeśli ktoś przychodzi na zajęcia z kontuzją bądź urazem należy to zgłosić do instruktora przed zajęciami. Prosimy wówczas o przygotowanie sobie plastrów, bandaży itp. we własnym zakresie.
 9. W zajęciach może brać udział w jednej chwili maksymalnie 30 osób, chyba że są obecni asystenci pozostający do dyspozycji instruktora, wówczas liczba osób ćwiczących może być większa. O możliwości wzięcia udziału w treningu decyduje kolejność zgłoszeń na dany trening oraz instruktor prowadzący.
 10. Wypełniając Zgłoszenie lub przystępując do jakiejkolwiek formy zajęć w GKA bądź organizowanej przez GKA, uczestnicy wyrażają zgodę na: przetwarzanie swoich danych osobowych przez GKA w celach promocyjnych, marketingowych i reklamowych, otrzymywanie materiałów informacyjnych, promocyjnych i reklamowych, rozpowszechnianych przez GKA oraz na utrwalanie materiałów fotograficznych i filmowych ze swoim wizerunkiem bez odrębnej zgody i bez wynagrodzenia. GKA może takie materiały wykorzystywać we własnych celach promocyjnych, w tym na materiałach drukowanych i w internecie. W przypadku braku zgody uczestnika lub opiekuna uczestnika niepełnoletniego należy zgłosić taki fakt do GKA w formie pisemnej.
 11. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne w celach marketingowych przez GIŻYCKI KLUB AIKIDO  z siedzibą w Giżycku (11-500) przy ul. Moniuszki 5  i oświadczam, iż podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne oraz iż zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych osobowych, ich zmiany oraz usunięcia.